Specialusis pedagogas, logopedas2021-10-22T06:02:46+02:00

Specialusis pedagogas, logopedas

Specialusis pedagogas, logopedas

 • Tiria mokinių kalbą, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus bei juos šalina grupėse, pogrupiuose ar individualiai.
 • Atlieka mokinių pedagoginį vertinimą, nustato žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą Bendrosioms ugdymo programoms;
 • Sudaro gimnazijos Švietimo pagalbos gavėjų sąrašą;
 • Padeda mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių, įsisavinti ugdymo programų turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdama į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • Konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti individualizuotas ir pritaikytas programas;
 • Konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) kalbos ugdymo bei švietimo pagalbos klausimais.
 • Logopedo pagalbą teikia ne pamokų metu, o specialiojo pedagogo pagalbą teikia pamokų metu logopedo, specialiojo pedagogo kabinete pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį.
 • Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos, Mokytojų bei Gimnazijos tarybos veikloje.
 • Bendradarbiauja su Rokiškio pedagogine psichologine tarnyba ir kitų ugdymo įstaigų specialistais švietimo pagalbos klausimais.
 • Dalyvauja rajono logopedų, specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimuose, kituose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, seminaruose.
 • Dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Rokiškio švietimo centro skelbiamuose programų, projektų konkursuose.

Specialioji pedagogė metodininkė, logopedė metodininkė Renata Jonaitienė

el.p. r.jonaitiene@jdpg.lt

Naujienos

Pamokų laikas

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.55 – 10.40
4. 10.55 – 11.40
5. 12.10 – 12.55
6. 13.05 – 13.50
7. 14.00 – 14.45

Kontaktinė informacija

P. Cvirkos g. 16, Juodupė, Rokiškio r.

Phone: 8 458 57 323

Mobile: 8 615 92 763

Web: Juodupės gimnazija

Go to Top