Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė

 • Dirba su vaiku, tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais gimnazijoje dirbančiais specialistais.
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo žalingų įpročių, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.
 • Padeda tėvams (globėjams, rūpintojams) suprasti vaiko socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą.
 • Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, gimnazijos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį – pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią mokymosi aplinką.
 • Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos, Mokytojų tarybos veikloje.
 • Nuolat palaiko ryšius su Juodupės seniūnija, Rokiškio r. savivaldybės Vaikų teisių apsaugos skyriumi, Rokiškio r. Policijos komisariatu, Rokiškio Pedagogine psichologine tarnyba.
 • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį ir organizuoja socialinės – pedagoginės pagalbos teikimą.
 •  Inicijuoja, organizuoja socialinių, sveikatos stiprinimo, vasaros užimtumo projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
 • Atstovauja ir gina vaikų teises gimnazijoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Kartu su klasių vadovais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.
 • Iškilus būtinybei lanko vaikus jų namuose.
 • Dalyvauja rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimuose, kituose  kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, seminaruose.

Socialinė pedagogė Inga Michailova

Susisiekti galima el. paštu: i.michailova@jdpg.lt