Projektai

Rokiškio r. Juodupės gimnazija dalyvauja 09.2.1-ESFA-K-728 Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimo projekte ,,Mokau(si). Taikau. Dalinuosi”.

Rokiškio r. Obelių ir Rokiškio r. Juodupės gimnazijų projekto ,,Mokau(si). Taikau. Dalinuosi” tikslas – 8 klasės matematikos mokymosi pasiekimų gerinimas, taikant inovatyvius mokymo(si) metodus ugdant mokinių bendrąsias kompetencijas, mokantis vieniems iš kitų ir pritaikant ugdymą prie kiekvieno mokinio gebėjimų.

Veiklą tobulinančiose mokyklose diegsime ugdymo organizavimo modelį, užtikrinantį visapusišką pagalbą mokiniui, aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymą, tyrimais grįstą matematikos mokymą, pamokose įgytų žinių pritaikymą praktikoje, neformalųjį mokinių švietimą. Tikslui pasiekti organizuosime kvalifikacijos kėlimo seminarus mokytojams, kūrybinius, tiriamuosius projektus, neformaliojo ugdymo renginius, sudarysime sąlygas mokytojams naudoti šiuolaikines technologijas pamokose, individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį, plėtoti tarpdalykinius ryšius. Geroji mokymo(si) praktika, pasiteisinusi projekto metu, konkretūs pavyzdžiai, pamokų planai, renginių aprašymai, kūrybinės, tiriamosios užduotys bus pateiktos metodinių rekomendacijų leidinyje ir pristatytos konferencijoje, skirtoje švietimų įstaigų bendruomenėms. Veiklą tobulinančias mokyklas konsultuos Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla – daugiafunkcis centras ir Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras.

Projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.  Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.
Informaciją apie projektą galima rasti…

Mokytojams yra sukurti veiklų aprašai, skirti padėti pamokose naudoti projekto lėšomis nupirktas mokymo priemones.
Šie aprašai yra patalpinti projekto svetainėje „Vedlys“
(http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html#1-4).