Projektai

Rokiškio r. Juodupės gimnazija dalyvauja 09.2.1-ESFA-K-728 Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimo projekte ,,Mokau(si). Taikau. Dalinuosi“.

Rokiškio r. Obelių ir Rokiškio r. Juodupės gimnazijų projekto ,,Mokau(si). Taikau. Dalinuosi“ tikslas – 8 klasės matematikos mokymosi pasiekimų gerinimas, taikant inovatyvius mokymo(si) metodus ugdant mokinių bendrąsias kompetencijas, mokantis vieniems iš kitų ir pritaikant ugdymą prie kiekvieno mokinio gebėjimų.

Veiklą tobulinančiose mokyklose diegsime ugdymo organizavimo modelį, užtikrinantį visapusišką pagalbą mokiniui, aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymą, tyrimais grįstą matematikos mokymą, pamokose įgytų žinių pritaikymą praktikoje, neformalųjį mokinių švietimą. Tikslui pasiekti organizuosime kvalifikacijos kėlimo seminarus mokytojams, kūrybinius, tiriamuosius projektus, neformaliojo ugdymo renginius, sudarysime sąlygas mokytojams naudoti šiuolaikines technologijas pamokose, individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį, plėtoti tarpdalykinius ryšius. Geroji mokymo(si) praktika, pasiteisinusi projekto metu, konkretūs pavyzdžiai, pamokų planai, renginių aprašymai, kūrybinės, tiriamosios užduotys bus pateiktos metodinių rekomendacijų leidinyje ir pristatytos konferencijoje, skirtoje švietimų įstaigų bendruomenėms. Veiklą tobulinančias mokyklas konsultuos Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla – daugiafunkcis centras ir Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras.