2024 m. gegužės 13 – 17 d. specialioji pedagogė, logopedė R. Jonaitienė dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) organizuotoje trumpalaikėje stažuotėje Suomijoje. Stažuotės tikslas – susipažinti su švietimo technologijų kuriamomis inovacijomis, sužinoti, kaip jos gali padėti efektyviau mokyti(s), sužinoti apie mokyklų taikomas skaitmenines technologijas.

Stažuotė prasidėjo seniausiame Suomijos mieste Turku, kur nuo 1920 m. dėl žmonių paramos ir aukų įkurtas universitetas. Šiandien universitete remiantis aukščiausio lygio moksliniais tyrimais ir švietimu kuriama tvari ateitis. Turku universiteto mokslo institute TRILA (Turku Research Institute for Learning Analytics) kuriamos priemonės mokymui(si) ir mokymo(si) rezultatų vertinimui. Spec. pedagogė, logopedė Renata čia klausėsi universiteto dėstytojų pranešimų apie edukacines ekosistemas, apie Suomijos mokyklose ugdymui naudojamas skaitmenines platformas, o vieną iš jų išbandė praktiškai.

Vėliau stažuotės dalyviai lankėsi Malmin bendrojo lavinimo mokykloje, kurioje mokiniai mokosi nuo 1 iki 9 klasės, ir stebėjo dvi pamokas: anglų kalbos pamoką integruojant STEAM veiklas (STEAM) ir socialinio emocinio ugdymo pamoką, kurios dalis vyko anglų kalba (CLIL). Stebėtose pamokose buvo aktyviai taikomas skaitmeninis turinys, interaktyvios užduotys (Baamboozle.com, Socrative, Gimkit, Twinkl, Blooket). Ši mokykla, kaip ir daugelis kitų Suomijos mokyklų, naudoja Wilma dienyną mokinių pažangai vertinti, o Google Classroom platformą – užduotims pateikti ir mokytojų tarpusavio bendradarbiavimui užtikrinti planuojant integruotą turinį. Mokykla didžiuojasi savo STEAM veiklomis bei CLIL darbo modeliu (Content and Language Integrated Learning) – švietimo metodu, kurio pagrindinis tikslas – integruoti dalyko ir kalbos mokymąsi. Tai reiškia, kad mokiniai mokosi ne tik dalyko turinio, bet ir užsienio kalbos, dažniausiai anglų. Šis metodas yra plačiai taikomas įvairiuose švietimo lygiuose ir laikomas efektyviu būdu skatinti daugiakalbystę bei gerinti užsienio kalbos įgūdžius. Lankydamiesi Suomijos nacionalinėje švietimo agentūroje stažuotės dalyviai klausėsi pranešimo apie Suomijos švietimo sistemą, skaitmeninių kompetencijų ugdymą. Skaitmeninė kompetencija Suomijoje yra labai svarbi, ji integruojama į visus mokomuosius dalykus.

Dar viena aplankyta vieta – Inovacijų namai Helsinkyje, kur stažuotės dalyviai klausėsi edukacinių sprendimų inovatorių pranešimų, susipažino su įvairiais skaitmeniniais švietimo sprendimais ir sužinojo, kaip jie gali įgalinti pedagogus, padėti mokiniams ir švietimo organizacijoms pagerinti mokinių mokymosi patirtį ir daryti poveikį visuomenei, kartu pertvarkant švietimo sistemą, kad ji taptų įtraukesnė ir labiau pritaikyta mokiniams. Inovatoriai kuria produktus remdamiesi akademiniais tyrimais. Buvo pristatytas dirbtiniu intelektu pagrįstas SMS robotas Annie Advisor (https://annieadvisor.com/why-annie). Annie pagrindinis tikslas – supaprastinti pagalbos prašymo procesą, kad būtų lengviau mokytis. Robotas išbandytas 33 mokyklose 4 šalyse (Suomijoje, Italijoje, Ispanijoje  ir Zambijoje). Annie renka duomenis apie tai, kaip mokiniai  gauna jiems reikalingą pagalbą, ir padeda švietimo atstovams stebėti, kaip veikia teikiama pagalba. Annie nukreipia mokinius į tinkamas paslaugas ir išteklius. Po kurio laiko Annie siunčia pranešimą studentams, kad patikrintų ar viskas gerai, ar jiems reikia pagalbos, patarimų. Prašymai automatiškai nukreipiami atitinkamiems žmonėms ir tarnyboms, užtikrinant, kad mokiniai laiku ir efektyviai gautų reikiamą pagalbą. Suomijos  inovatoriai pristatė Educraftor (https://educraftor.com/)  –mokymosi ir inovacijų transformacines strategijas ir sprendimus, ReactorEd (https://reactored.com/) – yra efektyvi internetinė mokymo platforma, orientuota į kalbų mokymą skirtingais lygiais (A1, B1, B2), ji leidžia kurti dirbtiniu intelektu paremtą mokymo turinį. Mokymo platforma visų besimokančiųjų –nuo pradinio ugdymo iki universiteto – poreikiams. Inovatoriai pristatė inovatorišką DI generuojamą įrankį ikimokyklinio ugdymo pedagogams Elina (https://www.tinyapp.fi/). Tai  ugdymo planavimo pagalbininkė. Elina – pritaikyta ikimokykliniam ugdymui, ji patobulina ugdymo planavimą, greitai sukuria pritaikytus pamokų planus, remdamasi nedideliu mokytojų indėliu ir išsamia grupės individualių ugdymo planų analize.

Stažuotė suteikė galimybę įgyti naujos patirties skaitmeninių technologijų srityje ir paliko puikius įspūdžius. (Nuotr. R. Jonaitienės)

Projektas ,,Skaitmeninė švietimo transformacija” (,,EdTech”)