Mokiniai susipažįsta su EP direktyvomis dėl šiltnamio efekto ir dominasi atsinaujinančia energija

   #MepaLIETUVA  Ekologinės problemos yra įvairiapusės, susijusios su žmogaus ir gamtos tarpusavio santykiu ir pasireiškia visuose mūsų planetos regionuose. Nepaisant šalių ekonomikos lygio, pokyčiai atmosferoje, Pasaulio vandenyne bei Žemės paviršiuje vyksta visame pasaulyje.

Pasaulio vidutinė oro temperatūra didėja jau kelis dešimtmečius. Žmogus nuo pramonės perversmo pradžios pradėjo keisti atmosferos cheminę sudėtį ir taip sustiprino šiltnamio efektą. Klimato šiltėjimas gali sukelti katastrofinius padarinius ateityje: kylantis vandenyno lygis, ledynų tirpimas, vegetacijos pokyčiai, intensyvėjančios sausros, kintantis kritulių kiekis, dažnėjantys upių potvyniai, stichiniai reiškiniai – atogrąžų ciklonai, uraganai, liūtys, speigai, sausros.

Pagrindinis šiltnamio efektą stiprinančių dujų šaltinis, pagal Tarptautinę klimato kaitos komisijos ataskaitą, yra energijos gamyba. Antrą vietą užima pramonė ir žemės ūkis.

Elektros energija gaminama specialiose įmonėse – elektrinėse, todėl IIg klasės mokiniai per fizikos pamoką nagrinėjo pasirinktą elektrinės tipą (šiluminę, saulės, vėjo, atliekų ir Bio, hidroakumuliacinę, hidroelektrinę ir atominę), paruošė pristatymus. Pristatydami gimnazistai aiškiai apibūdino elektrinės tipą, pateikė istorinių faktų, įvardino kylančias ekologines problemas, ekonominę reikšmę, pateikė elektrinių išsidėstymą pasaulio žemėlapyje, išvardino energijos virsmus elektrinėje, išskyrė pranašumus ir trūkumus bei padarė išvadas.    

Pasidžiaugėme, kad Europos Parlamentas  (EP) kasmet didelį dėmesį skiria atsinaujinančiai elektros energijai ir aktyviai kovoja su šiltnamio efektu. Apie tai liudija EP narių pritarimas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ES  mažinti  40 proc. Teisės akte 2030 m. teršalų sumažinimo tikslas, palyginti su 2005 m. lygiu, padidinamas nuo 30 proc. iki 40 proc. Visos ES šalys turės sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį nuo 10 proc. iki 50 proc. (https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20230310IPR77227/ep-nariai-pritare-siltnamio-efekta-sukelianciu-duju-sumazinimui-es-40-proc)

                                                                                     Fizikos mokytoja metodininkė Vida Stalionienė