Juodupės gimnazijos mokiniai diskutavo apie Europos Sąjungos vertybės

         #MepaLIETUVA Balandžio 29 d. pilietiškumo pamoką Ig kl.  pradėjome aiškindamiesi žodį „vertybė“. Mokiniai vardino savo vertybes, tada prisiminėme bendražmogiškas vertybes.  Mokiniai bandė analizuoti  ir posakį „suvienijusi įvairovę“. Nuomonių buvo įvairių, bet sužinojo, kad tai ES šūkis, išreiškiantis ES vertybių esmę. Juk kiekviena ES šalis turi savo kultūrą, kalbą ir tradicijas, tačiau visų jų bendros vertybės yra tos pačios ir, jei šalys nori priklausyti Europos Sąjungai, jos privalo gerbti tas vertybes. Likusią pamokos dali aiškinosi pagrindines ES vertybes, jas analizavo, atliko praktinę užduotį. Viena iš pagrindinių visas valstybes nares vienijančių vertybių yra demokratija. Tai reiškia, kad ES narėmis gali būti tik demokratinės šalys. Kitos visoms valstybėms narėms bendros ES vertybės – tai žmogaus orumas, laisvė, lygybė, teisinė valstybė ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių žmonių teises.  Mokiniai sužinojo, kad šios vertybės yra surašytos svarbiame teisiniame dokumente, vadinamame sutartimi, kurią patvirtino visos valstybės narės ir todėl privalo jos laikytis. Naujausia sutartis yra 2007 metų  Lisabonos sutartis.

      Pasiskirstę į grupeles aptarėme, kuri vertybė yra svarbiausia kiekvienam mokiniui. Pasinaudoję Europos  istorijos namų pamokų planais, pasitikrinome, ką praktiškai reiškia ES vertybės ir principai, išsiaiškinome, ką privalo padaryti šalis ir ko ji niekada neturėtų daryti, jei ji nori tapti ES nare.

     Pamokos pabaigoje nusprendėme, kad aktyviau veikdama pasaulio mastu ES gali veiksmingai reaguoti į pasaulines problemas, puoselėti ES vertybes, taip pat prisidėti prie pasaulio taikos ir klestėjimo užtikrinimo. Kartais tarp ES šalių gali kilti nesutarimų, tačiau pagrindiniai ES principai nekinta jau 70 metų. Už nenuilstamą darbą Europoje ir visame pasaulyje taikos, demokratijos ir žmogaus teisių labui 2012 m. Europos Sąjungai buvo skirta Nobelio premija. Mokiniai nustebo, kad ES yra pirmoji pasaulyje valstybių sąjunga, kuriai suteikta ši garbė.

     Juodupės gimnazijos pilietiškumo pagrindų ir istorijos  mokytoja ekspertė Rima Šimėnienė